تماس رایگان تحت وب
Telegram
مبلغ جمع آوری برای خیریه

آدرس: مازندران، بهشهر، انتهای مهدیه ، سنگ و زغال ، روبروی خیابان شهید قاری

تلفن: 02177551409 فکس: 02128423541 پیامک: 300073162 ایمیل: info@payapal.ir